Projekt badawczy "Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego"

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że w 2014 roku Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 5 "Ochrona zabytków archeologicznych" na realizację projektu:

"Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego"

Celem projektu jest szczegółowa inwentaryzacja oraz rejestracja stanu zachowania reliktów osad obronnych występujących na terenie powiatu górowskiego, woj. dolnośląskie. Stanowiska te nie doczekały się dotychczas syntetycznego opracowania. W większości przypadków nie widnieją też na mapach turystycznych, a służby konserwatorskie posiadają bardzo powierzchowne i często nieaktualne informacje na ich temat.

Podejmowane działania mają zwrócić uwagę lokalnych władz na potrzebę ochrony tych stanowisk oraz zachęcić do podjęcia działań zmierzających do ich wyeksponowania. W przeważającej większości są to atrakcyjne i interesujące wizualnie przykłady form terenowych. Popularyzacja wiedzy o osadnictwie obronnym przyczyni się do podniesienia walorów krajobrazu kulturowego powiatu i wiedzy na jego temat. W badaniach zastosowane zostaną wyłącznie metody nieinwazyjne: lotniczy skaning laserowy (ALS), badania geofizyczne, archiwalne źródła kartograficzne oraz archiwalne i współczesne materiały fotolotnicze. Pozwolą one na zebranie szczegółowych informacji na temat mikrotopografii grodzisk i zrozumienie procesów, którym podlegały. Rezultatem projektu będzie publikacja popularnonaukowa oraz publikacje w periodykach naukowych.