warsztaty

Spotkanie warsztatowe projektu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”

 

2 i 3 grudnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie warsztatowe projektu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”. Pomysłodawcą i kierownikiem badań jest prof. dr hab. Stanisław Rosik z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W badaniach biorą udział historycy i archeolodzy z różnych ośrodków naukowych w Polsce.
Celem projektu realizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest prześledzenie procesów europeizacji Polski i Pomorza w średniowieczu i refleksja nad fenomenem chrystianizacji oraz przemianami kulturowo-społecznymi, które następowały w tym okresie.
Jednym z zadań badawczych prowadzonych w ramach grantu jest rozpoznanie i weryfikacja chronologii oraz funkcji średniowiecznych grodów znajdujących się w dorzeczu Regi. Zadanie to realizują wspólnie pracownicy Katedry Archeologii US oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział  w Szczecinie. W badaniach średniowiecznego osadnictwa dorzecza Regi wykorzystywane są zarówno archeologiczne metody teledetekcyjne (np. lotnicze skanowanie laserowe) jak i badania sondażowe oraz odwierty. Celem prowadzonych studiów jest zgłębienie wiedzy na temat przemian osadniczych i kulturowych na obszarze Pomorza .

Podczas spotkania warsztatowego przedstawione zostały m.in. wstępne wyniki rozpoznania archeologicznego w dorzeczu Regi. Wiele spośród z zarejestrowanych grodzisk ma bardzo nietypowe i trudne do zinterpretowania formy.

O badaniach archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Płotach przez dr. Andrzeja Janowskiego z IAE PAN, w których uczestniczyli studenci archeologii z Uniwersytetu Szczecińskiego można także przeczytać pod tym linkiem: http://www.superportal24.pl/wiadomosc/4783/

 

                              Grodzisko w Rymaniu