Archeologiczne studia magisterskie (II st.)

Charakterystyka programu

Katedra Archeologii IHiSM US prowadzi dwuletnie studia magisterskie na kierunku archeologia. Program studiów zapewnia licencjatom - absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego, lub innych uczelni - odbycie zaawansowanej edukacji zawodowej i umożliwia podejście do egzaminu magisterskiego. Po jego pomyślnym zaliczeniu i zdobyciu stopnia magistra absolwent może - pod warunkiem osiągnięcia wymaganej prawem ilości 12 miesięcy praktyki zawodowej - osiągnąć pełnię uprawnień zawodowych i prowadzić samodzielnie badania wykopaliskowe w sferze archeologii naukowej lub komercyjnej. Absolwenci mają także możliwość kontynuowania kariery naukowej na studiach doktoranckich w dowolnym ośrodku uniwersyteckim.

Program studiów magisterskich w Katedrze Archeologii IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje następujące cele:

 1. Wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę archeologiczną, umożliwiającą zdobycie pełnych uprawnień zawodowych (po odbyciu wymaganej prawem praktyki).
 2. Zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi metodami i wynikami badań.
 3. Przekazanie studentom zasobu wiedzy praktycznej i umiejętności, które umożliwią im dobrą pozycję startową na rynku pracy także poza archeologią.

Aspekty kształcenia
Program studiów obejmuje szereg zajęć, realizowanych przez 4 semestry (2 lata) studiów, podzielonych na grupy przedmiotów obowiązkowych, oraz przedmiotów do wyboru przez studenta. Niezależnie od tego podziału, program został skonfigurowany w taki sposób, by poza podstawowym kanonem niezbędnej wiedzy umożliwić studentom zapoznanie się z badaniami, które stanowią o specyfice i osiągnięciach naszej jednostki, oraz umożliwić zdobycie dodatkowych umiejętności cennych na runku pracy. W zestawieniu zajęć można zauważyć przedmioty, które w tytule posiadają dopisek „Laboratorium archeologiczne”. Ich celem jest zapoznanie studentów z najbardziej zaawansowanymi metodami analizy archeologicznej, należącymi do specyfiki naszej Katedry. Ponieważ nazwy poszczególnych zajęć nie zawsze mogą w pełni opisywać ich profil, poniżej przygotowaliśmy krótki przewodnik po naszym programie studiów. Poszczególne zajęcia zostały pogrupowane według kluczowych aspektów programu studiów, przy czym niektóre z nich mogą się powtarzać, jeśli realizują więcej, niż jeden aspekt. Pełna lista zajęć bez powtórzeń jest dostępna w pliku .xls TUTAJ (72 KB).

Archeologia Bałtyku
Wspólnym mianownikiem tej grupy zajęć, dotykających różnych tematów i okresów jest związek z regionami leżącymi wokół Bałtyku, ze szczególnym naciskiem na Pomorze zachodnie i Meklemburgię. To regionalne ukierunkowanie oddaje jeden z istotnych kierunków badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Archeologii. Podczas tych zajęć studenci zdobywają szeroką wiedzę, obejmującą historię Wikingów i Słowian, wyniki badań podwodnych i wiele innych aspektów:

 • Pradzieje ludów Morza Bałtyckiego (sem. I)
 • Słowianie nadbałtyccy, Normanowie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu (sem. II)
 • Archeologia Bałtyku - badania podwodne i krajobrazy zatopione (sem. II)
 • Archeologia Europy Północnej w dobie Hanzy (sem. III)
 • Pomorzoznawstwo: średniowieczne i nowożytne dzieje regionu (sem. III)

Archeologia cyfrowa
Ta grupa zajęć o charakterze metodycznym ma na celu przybliżenie studentom nowoczesnych metod analiz archeologicznych opartych na digitalizacji i komputerowym przetwarzaniu informacji. W ramach zajęć, prowadzonych w pracowni komputerowej, studenci poznają tajniki zaawansowanej obsługi baz danych, statystyki w arkuszach kalkulacyjnych, fotografii cyfrowej, obróbki grafiki 2D i 3D, a także zaawansowanego wykorzystania programów typu GIS i narzędzi do analizy zdjęć lotniczych. W skład tych zajęć w ramach stopnia II. studiów wchodzą:

 • Laboratorium archeologiczne - Kartografia i dane przestrzenne w archeologii (sem. I)
 • Laboratorium archeologiczne - Zaawansowane techniki informatyczne (sem. II)

Archeologia środowiska
Celem zajęć z tej grupy jest zapoznanie studentów z tymi dziedzinami nauk przyrodniczych, które umożliwiają rekonstrukcję paleośrodowiska i zrozumienie związków między kulturą, a elementami świata przyrody ożywionej i nieożywionej. W ramach tych zajęć studenci zapoznają się z nowoczesną analityką umożliwiającą precyzyjne odtwarzanie warunków życia w minionych epokach, oraz identyfikację zasobów środowiska, wykorzystywanych w pradziejach. Wśród zajęć z tej grupy petroarcheologia reprezentuje jedną ze specjalności naszej Katedry:

 • Laboratorium archeologiczne - petroarcheologia (sem. I)
 • Laboratorium archeologiczne - Techniki analiz geo- i bioarcheologicznych (sem. III)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i archeoturystyka
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności ułatwiające badania, promocję i ochronę dziedzictwa archeologicznego w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Zdobywana na zajęciach wiedza ma także na celu ułatwienie podjęcie ewentualnej pracy w zawodach nie związanych bezpośrednio z archeologią:

 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Unii Europejskiej (sem. III).
 • Archeoturystyka (sem. III).

Metodologia badań
W ramach tych zajęć studenci poznają złożone zagadnienia metodologicznych podstaw archeologii.

 • Metodologia i historia myśli archeologicznej (sem. I)
 • Przeszłość w interpretacjach archeologicznych (sem. I)

Archeologia historyczna
Do specjalności Katedry Archeologii IHiSM US należą także badania nad archeologią historyczną, w szczególności miejską. Zajęcia wprowadzają w tajniki tego działu archeologii:

 • Konwersatorium z archeologii historycznej (sem. II)
 • Archeologia współczesności (sem. II)

Przedmioty wybierane przez studenta
Przedmioty w tej grupie są wybierane przez samych studentów, umożliwiając indywidualne profilowanie swoich zainteresowań w obrębie oferty dydaktycznej Katedry Archeologii. W toku całych studiów studenci realizują 4 wykłady monograficzne. Na pierwszym roku studenci wybierają dwuletnie seminarium, w ramach którego przygotowują rozprawę magisterską. Zarówno wykłady monograficzne, proseminaria, jak i seminaria są dostępne w ramach zmiennej puli zajęć, związanej z badaniami prowadzonymi przez poszczególnych pracowników Katedry. Wśród nich są studia nad megalitami na Pomorzu, badania w jaskiniach Jury Krakowsko - Częstochowskiej, poszukiwania najstarszych budowli sakralnych na wyspie Wolin i wiele innych, równie ciekawych. Zarówno wykłady monograficzne, jak i wybrana tematyka pracy magisterskiej mogą także realizować niektóre aspekty programu studiów omówione wyżej, takie jak archeologia środowiska, archeologia cyfrowa, czy zarządzanie dziedzictwem kulturowym.